WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba! Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.
Merhaba! Randevu ve diğer talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

İnsanlığa Karşı Suçlar ve cezası- Av. Maşallah MARAL (TCK.77)

İnsanlığa Karşı Suçlar

         TCK  Madde 77- (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:

            a) Kasten öldürme.

            b) Kasten yaralama.

            c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.

            d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.

            e) Bilimsel deneylere tabi kılma.

            f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.

            g) Zorla hamile bırakma.

            h) Zorla fuhşa sevketme.

            (2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

            (3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

            (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

Korunan Hukuki Değer

İnsanlığa karşı işlenen suçlar ile korunan hukuki değer toplumun bir kesimini oluşturan bireylerin bedensel ve ruhsal bütünlüğü ile insan onurudur.

Fail

Siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı,

    -Kasten öldürme.

                -Kasten yaralama.

                -İşkence, eziyet veya köleleştirme.

                -Kişi hürriyetinden yoksun kılma.

                -Bilimsel deneylere tabi kılma.

                -Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.

                -Zorla hamile bırakma.

                -Zorla fuhşa sevketme.

eylemlerinden birinin bir plan doğrultusunda sistemli olarak işleyen herkes bu suçun faili olabilir.

Mağdur

Suçun mağduru ise sivil nüfustur. Yani bu suç tek bir kişiye yönelik olarak işlenemez. Başka bir anlatımla, insanlığa karşı suçların oluşabilmesi için her şeyden önce ortada bir saldırı olması ve bu saldırının bir topluluğa yönelmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu eylemlerin tek bir kişiye yönelik olarak işlenmesi insanlığa karşı suçların oluşması bakımından mümkün değildir.

Suçun Maddi Unsuru

İnsanlığa karşı suçlarda, TCK madde 77/1 fıkrasında sayılan fiillerin sivil halka karşı genel veya sistematik olarak işlenmesi suçun oluşması için yeterlidir. Demek ki; söz konusu grubun siyasi felsefi ırki veya dini saiklerle belirlenen bir grup olması zorunludur. Bu suçun hareket ögesinin, toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak,

-Kasten öldürme.

            -Kasten yaralama.

            -İşkence, eziyet veya köleleştirme.

            -Kişi hürriyetinden yoksun kılma.

            -Bilimsel deneylere tabi kılma.

            -Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.

            -Zorla hamile bırakma.

            -Zorla fuhşa sevk etme.

eylemlerinden birinin işlenmesiyle suç oluşmaktadır.

HATIRLATMA : Eğer ki yukarıda sayılan bu eylemler, bir grubun, grup olarak imha edilmesi amacıyla işlenirse artık insanlığa karşı suçtan değil soykırım suçundan söz edilecektir.

Suçun Manevi Unsuru

İnsanlığa karşı suçun suçun manevi unsuru genel kasttır. Bu suç ancak kasten işlenebilir. Fakat suçun oluşabilmesi için kast yeterli değildir ayrıca failin, siyasi, felsefi, ırki veya dini saiklerle hareket etmesi de gerekmektedir. Demek ki; failde, TCK 77/1 fıkrasında sayılan fiillerin, toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlen fiillerin bir parçasını oluşturduğunun bilinmesi yeterli değildir. Failde ayrıca siyasi, felsefi, ırki veya dini nedenlere dayanan bir ayrımcılık kastının da bulunması aranacaktır. Fiiller fail tarafından bilerek ve isteyerek işlendiği için suçun olası kastla ya da taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Soykırım suçunun manevi unsuru olan tamamen veya kısmen yok etme özel kastı, insanlığa karşı suçta aranmamaktadır. Bu sebeple insanlığa karşı suçlarda, sayılan fiillerin sivil halka karşı genel veya sistematik olarak işlenmesi yeterlidir. Dikkat edilmelidir ki; fail, bir grubun grup olarak imha edilmesi amacıyla bu hareketleri gerçekleştirirse bu suç değil, soykırım suçu oluşur. Soykırım suçunda asıl saldırı mağdurun üyesi olduğu gruba yapılmakta iken insanlığa karşı suçlarda asıl hedef grup değildir, grubun üyesi olan bireydir.

Hukuka Uygunluk Nedeni

Kanun koyucu insanlığa karşı suçlar bakımından herhangi bir hukuka uygunluk nedeni düzenlememiştir. Bu sebeple herhangi bir hukuka uygunluk nedeni de bulunmamaktadır.

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Teşebbüs; fail işlemek istediği insanlığa karşı suçların elverişli vasıtalarıyla TCK 77/1 fıkrasında belirtilen maddi unsurların işleniş biçimlerinin bir veya birkaçıyla icra hareketlerine başlar ve elinde olmayan sebeplerle sonuç gerçekleşmez ise teşebbüsten söz edilir.

İçtima; TCK madde 77/2’de de belirtildiği gibi eğer fail kasten öldürme fiilini işlerse fail bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır. Ancak kasten öldürme ve kasten yaralama suçları için gerçek içtimaya göre mağdur sayısınca ceza verilecektir.

İştirak; TCK’ da insanlığa karşı suçlarla ilgili özel bir düzenlemeye yer verilmediğinden, genel hükümlerde yer alan, faillik (mad. 37), azmettirme (mad. 38) ve yardım etme (mad. 39) hükümleri çerçevesinde suça iştirakten dolayı sorumlu olanlara ceza verilecektir. Kişinin insanlığa karşı suçları oluşturan eylemlerden bir tanesine bile katılmış olması o kişinin insanlığa karşı suçun faili sayılması için yeterlidir.

Soruşturma Usulü, Müeyyide ve Zamanaşımı

İnsanlığa karşı suç için TCK madde 13 maddesinde de düzenlenen evrensellik ilkesi kabul edildiğinden, bu suçun yurt dışında işlenmesi halinde, vatandaş veya yabancı tarafından işlenmiş olmasına bakılmaksızın, failin Türkiye’de bulunması da gerekmeksizin Cumhuriyet Savcısı tarafından suç işleyen kişi veya kişiler hakkında re’sen kovuşturma açılarak yargılama yapılır. Başka bir ülkede bir yabancı tarafından yabancıya karşı işlenmiş olsa bile Türkiye’de kovuşturulmasında sakınca yoktur. Fail hakkında yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Türkiye’de yeniden yargılama yapılabilir, fakat bunun için Adalet Bakanı’nın talepte bulunması gereklidir.

TCK madde 77/2 de belirtildiği gibi,birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

          Örgüt

            Madde 78- (1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

İnsanlığa karşı suçu işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi hakkında TCK madde 78 uyarınca, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, bu örgütlere üye olanlara ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Ayrıca tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

TCK madde 77/4’de de belirtildiği gibi, bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. Yani insanlığa karşı suçun işlenmesinin üzerinden uzun bir süre geçse dahi insanlığa karşı suçtan dolayı zaman aşımı işlemeyecektir.